VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2021-2025

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 7791/CTQNA-NVDTPC 19/10/2023 V/v sử dụng hóa đơn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia
2 13/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
3 2010/QĐ-UBND 22/09/2023 Về việc điều chỉnh danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 phụ trách địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
4 103/TTr-LĐTBXH 31/08/2023 Tờ trình Xin chủ trương phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh để thực hiện Dự án 2. Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
5 2255/LĐTBXH-BTXH 29/08/2023 V/v tiếp tục hoàn thiện các dự án đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc nguồn vốn đầu tư của Dự án 2 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư
6 55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
7 2015/LĐTBXH-BTXH 07/08/2023 Công văn V/v cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh danh mục công trình và cơ cấu nguồn vốn thuộc Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn
8 3016/LĐTBXH-VPQGGN 04/08/2023 Công văn Thực hiện Chương trình MTQG GNBV đối với huyện, xã hình thành sau sắp xếp
9 1971/LĐTBXH-BTXH 02/08/2023 V/v tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững GĐ 2021-2025 và các chính sách, hoạt động giảm nghèo cho cán bộ thôn trên địa bàn huyện Tiên Phước năm 2023
10 1970/LĐTBXH-BTXH 02/08/2023 V/v tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững GĐ 2021-2025 và các chính sách, hoạt động giảm nghèo cho cán bộ thôn trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2023
11 1969/LĐTBXH-BTXH 02/08/2023 V/v tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững GĐ 2021-2025 và các chính sách, hoạt động giảm nghèo cho cán bộ thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2023
12 75/KH-BCĐ 01/08/2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
13 5013/UBND-KTTH 31/07/2023 Coong vawn V/v đẩy mạnh phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
14 1910/LĐTBXH-BTXH 27/07/2023 Công Văn đề xuất danh mục dự án đầu tư phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG GNBVgiai đoạn 2021- 2025
15 4597/UBND-TH 14/07/2023 Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 03/7/2023 của HĐND tỉnh (làm việc với UBND huyện Nam Trà My)
16 135/QĐ-SXD 07/07/2023 Thiết kế mẫu nhà theo Đề án 5
17 135/QĐ-SXD 07/07/2023 Về việc ban hành thiết kế mẫu nhà ở điển hình thực hiện Đề án hỗ trợ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo
18 1731/LĐTBXH-BTXH 07/07/2023 Công văn góp ý dự thảo điều chỉnh, sửa đổi Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
19 981/SXD-QLHT 05/07/2023 V/v triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 06 huyện nghèo.
20 38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Liên Kết Website