VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2016 -2020

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 1668/KH-UBND 29/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2021
2 35/BC-BCSĐ 18/03/2021 Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025
3 1352/UBND-KTN 16/03/2021 Về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới
4 178/BC-UBND 09/11/2020 Tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
5 3885/UBND-KGVX 13/07/2020 V/v kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách, dự án, hoạt động giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020
6 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
7 188/TB-UBND 22/05/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
8 286/SNN&PTNT-CN&TY 21/02/2020 V/v kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương thuộc Chương trình 30a năm 2020 trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
9 157/SKHĐT/KTN 13/02/2020 V/v tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
10 152/QĐ-BCĐCTMTQG 11/02/2020 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
11 556/UBND-KTTH 07/02/2020 V/v tổng kết, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
12 412/BKHĐT/TCTT 20/01/2020 V/v tổng kết đánh giá thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
13 197/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyêt định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020
14 1919/LĐTBXH-BTXH 04/11/2019 V/v triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Đông Giang và Nông Sơn
15 1917/LĐTBXH-BTXH 04/11/2019 V/v triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Bắc Trà My
16 6501/UBND-KGVX 30/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Nông Sơn
17 446/HĐND-VP 25/10/2019 Về triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo vững năm 2019 huyện Nông Sơn
18 6210/UBND-KGVX 17/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Bắc Trà My
19 412 /HĐND-VP 14/10/2019 Về triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo vững năm 2019 huyện Bắc Trà My
20 6100/UBND-KGVX 11/10/2019 V/v triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Đông Giang

Liên Kết Website