Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:45 | 25/09/2014 Lượt xem: 718

Để cụ triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để các địa phương căn cứ thực hiện.

Theo quy định tại Quyết định này, ngoài việc quy định Chính sách khuyến khích đối với hộ thoát nghèo và thôn có tỷ lệ nghèo cao từ 30% trở lên đạt tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND thì  đối tượng đăng ký thoát nghèo và được hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo là hộ nghèo (lấy năm 2013 làm năm gốc), có đơn tự nguyện cam kết thoát nghèo, vượt qua chuẩn cận nghèo theo quy định hiện hành tối thiểu (ba) năm liên tiếp kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo. Quyết định này sẽ không áp dụng đối với các hộ nghèo không tự nguyện cam kết thoát nghèo hoặc những hộ nghèo tuy có đăng ký thoát nghèo nhưng không có khả năng lao động, không có tổ chức sản xuất kinh doanh, không có việc làm và thu nhập ổn định, sống phụ thuộc chủ yếu từ sự chu cấp của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc từ nguồn trợ cấp của nhà nước, nguồn trợ giúp, đỡ đầu của các cá nhân, đơn vị từ thiện.
Hộ nghèo đăng ký thoát nghèo trong 02 năm (năm 2014 và năm 2015) và thời gian thụ hưởng chính sách thực hiện kể từ năm 2015 đến năm 2018, cụ thể: Những hộ nghèo đăng ký năm 2014 và được công nhận thoát nghèo năm 2014 thì được hưởng chính sách kể từ năm 2015 (chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục thực hiện đến hết năm 2016, chính sách tín dụng thực hiện đến hết năm 2017); những hộ nghèo đăng ký năm 2015 và được công nhận thoát nghèo năm 2015 thì được hưởng chính sách kể từ năm 2016 (chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục thực hiện đến hết năm 2017, chính sách tín dụng thực hiện đến hết năm 2018).
Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, trong đó có hướng dẫn thực hiện chính sách cấp bù 50% học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; chính sách khuyến khích về y tế đối với nội dung hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện; chính sách thưởng bằng tiền đối với hộ thoát nghèo; bảo lãnh tín dụng đối với khoản vay của các hộ thoát nghèo theo hướng Chủ tịch UBND cấp xã là người chịu trách nhiệm thực hiện tín chấp khoản vay này. Tổng hợp, thẩm định số lượng, danh sách hộ nghèo đăng ký, đủ điều kiện thoát nghèo, thôn đăng ký và đủ điều kiện, tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và cả giai đoạn; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách theo đúng quy định. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện quyết định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website