Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập trung chỉ đạo rà soát, xác định và phân loại nguyên nhân nghèo để hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Ngày đăng: 10:10 | 16/05/2014 Lượt xem: 919

Nhằm khắc phục tình trạng giảm nghèo theo chỉ tiêu phân bổ mà không xác định được địa chỉ, danh sách từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo theo lộ trình từng năm của các địa phương, từng bước tiến đến thực hiện giải pháp giảm nghèo theo địa chỉ, nguyên nhân và nguyện vọng cần hỗ trợ để hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, tuy đã có nhiều địa phương xây dựng được kế hoạch giảm nghèo cụ thể, trong đó có việc xác định được địa chỉ giảm nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo của từng thôn, khối phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương do thiếu sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền từ đó thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác giảm nghèo, trong đó có việc chỉ đạo thực hiện việc phân loại hộ nghèo, cận nghèo có năng lực, khả năng thoát nghèo,  thoát cận nghèo hằng năm từ đó xây dựng kế hoạch và giải pháp hỗ trợ giảm hộ nghèo, cận nghèo thiết thực. Vì vậy, việc đưa ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu cơ sở thực tế, chưa sát đúng và phù hợp với công tác giảm nghèo theo yêu cầu.


        Hội nghị tập huấn và triển khai chính sách giảm nghèo và bảo trợ xã hội năm 2014 cho cán bộ các huyện, thành phố

Để khắc phục tình trạng nêu trên,, đồng thời nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 và năm 2015 theo đúng tinh thần Kết luận số 96-KL/TU ngày 22/7/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đặc biệt là phục vụ chuẩn bị triển khai Đề án thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ngày 07 tháng 5 năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 457/LĐTBXH-BTXH đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, xác định nguyên nhân nghèo, cận nghèo để xây dựng kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo nội dung Công văn này, UBND các huyện, thành phố căn cứ cơ sở dữ liệu phần mềm trực tuyến về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo điều tra vfa phê duyệt năm 2013 chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND cấp xã (Ban Chỉ đạo giảm nghèo) thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng nguyên nhân nghèo, trong đó lưu ý rà soát phân loại, lập danh sách những hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có nhưng những người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và đối tượng bảo trợ xã hội khác không có khả năng thoát nghèo, đồng thời thực hiện rà soát phân loại, lập danh sách từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo năm 2014 và 2015 theo địa chỉ, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng cần hỗ trợ và năng lực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh của từng hộ nhóm hộ chia theo từng thôn, bản, khối phố, từ đó xây dựng kế hoạch giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo cho từng thôn, bản, khối phố và chung toàn xã, phường, thị trấn và toàn huyện, thành phố.

         Để tham mưu triển khai tốt các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các địa phương tổng hợp số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng thoát nghèo và số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo toàn xã, phường, thị trấn báo cáo UBND huyện, thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi, chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và có giải pháp tập trung hỗ trợ các hộ này để thoát nghèo bền vững. Việc rà soát, lập danh sách và tổng hợp số lượng hộ nghèo, cận nghèo không có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo và hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2014 và năm 2015 phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 năm 2014 để làm cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hằng năm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

          Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2014 và 2015, từng địa phương tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các hộ này theo khả năng, nguyện vọng và lợi thế trong sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững. Thực hiện phân công cho cán bộ, đảng viên, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo và các ngành, đoàn thể nhân dân, các đơn vị trên địa bàn xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố (trường, trạm y tế,...), vận động các đồn biên phòng, các đơn vị quân đội, các doanh nghiệp, hộ gia đình có điều kiện nhận theo dõi, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo, thoát cận nghèo.

          Như vậy, để tiến đến việc giảm nghèo bền vững thì việc các địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại, lập danh sách từng hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát nghèo theo địa chỉ, nguyên nhân và nguyện vọng cần hỗ trợ là giải pháp tổ chức thực hiện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của từng thôn, khối phố./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website