Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cấp 123.925.000 đồng để chi hỗ trợ điều tra, rà soát, nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Ngày đăng: 16:45 | 07/01/2014 Lượt xem: 584

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013. Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ở Tài chính. Ngày 30/12/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4280/QĐ-UBND Điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí năm 2013 cho các địa phương, đơn vị. Theo nội dung Quyết định này thì UBND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2013 đã phân bổ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để thực hiện Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số tiền 123.925.000 đồng để bổ sung cân đối ngân sách có mục tiêu năm 2013 cho các địa phương phục vụ chi  hỗ trợ điều tra, rà soát nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phần mềm quản lý hộ nghèo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng theo mục tiêu đã được Trung ương hướng dẫn; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; thanh, quyết toán theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website