Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hỗ trợ kinh phí nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo điều tra, rà soát năm 2013

Ngày đăng: 11:38 | 30/12/2013 Lượt xem: 658

    Trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công  văn số 1659/LĐTBXH-BTXH ngày 17/12/2013 về việc hỗ trợ kinh phí nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo điều tra, rà soát năm 2013. Sau khi rà soát nội dung, dự toán theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 27/12/2013 Sở Tài chính có Tờ trình số 1068/TTr-STC đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung cân đối ngân sách có mục tiêu năm 2013 cho các huyện, thành phố với số tiền 123.952.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm năm mươi hai ngàn đồng) từ nguồn dự toán chi thực hiện Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2013 đã phân bổ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chi hỗ trợ điều tra, rà soát, nhập tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phần mềm quản lý thuộc “Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Cụ thể, kinh phí hõ trợ từng huyện, thành phố như sau:

 

TT

Đơn vị

Số tiền

Tổng cộng

123.925

1

UBND thành phố Tam Kỳ

3.379

2

UBND thành phố Hội An

1.179

3

UBND huyện Đông Giang

3.626

4

UBND huyện Tây Giang

2.715

5

UBND huyện Nam Giang

4.693

6

UBND huyện Phước Sơn

4.890

7

UBND huyện Nam Trà My

6.301

8

UBND huyện Bắc Trà My

7.393

9

UBND huyện Hiệp Đức

6.871

10

UBND huyện Tiên Phước

7.552

11

UBND huyện Đại Lộc

10.735

12

UBND huyện Điện Bàn

6.769

13

UBND huyện Duy Xuyên

9.252

14

UBND huyện Thăng Bình

14.348

15

UBND huyện Quế Sơn

12.565

16

UBND huyện Núi Thành

9.082

17

UBND huyện Phú Ninh

4.503

18

UBND huyện Nông Sơn

8.072

    
    Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng mục tiêu đã được các Bộ, ngành TW hướng dẫn; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và đúng chế độ tài chính hiện hành./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website