Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2014

Ngày đăng: 17:04 | 17/12/2013 Lượt xem: 555

Theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, năm 2014 tổng vốn mà UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương và các ngành để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2014 là 241,977 tỷ đồng, gồm vốn thực hiện dự án 1 - Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo bố trí 149,890 tỷ đồng, trong đó Tiểu dự án 2 - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 19,471 tỷ đồng/19 xã; dự án 2- Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 91,150 tỷ đồng; dự án 3 - Nhân rộng mô hình giảm nghèo bố trí 500 triệu đồng và dự án 4 - Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình giảm nghèo bố trí 437 triệu đồng. Như vậy, so với kế hoạch vốn năm 2013, nguồn vốn bố trí cho dự án 3 và dự án 4 giảm 50%, Tiểu dự án 2 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giảm nguồn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng mỗi xã 10 triệu đồng (năm 2013 bố trí bình quân 87 triệu đồng/xã; 2014 là 77 triệu đồng/xã), đặc biệt làm nguồn đầu tư phát triển vẫn chưa bố trí đủ 01 tỷ/xã cho 19 xã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website