Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013

Ngày đăng: 8:37 | 13/08/2013 Lượt xem: 961

Theo báo cáo của các huyện nghèo và kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (Nghị quyết 30a) theo Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh tại huyện Tây Giang (25-27/6

Năm 2013, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng với các ngành của tỉnh tham mưu UBND tỉnh đã phân bổ vốn thực hiện Nghị quyết 30a cho các huyện nghèo tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 14/12/2012; phân công các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình đứng điểm, phụ trách theo địa bàn từng huyện, thành phố, trong đó có các huyện nghèo tại Công văn số 07/UBND-VX ngày 02/01/2013, ban hành Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 17/4/2013 kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2013-2015, trong đó có kiểm tra chuyên đề Nghị quyết 30a; tổ chức họp giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam (Thành lập tại Quyết định số 26/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2013) tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2012, triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2013.

          Năm 2013, UBND tỉnh phân bổ cho 04 huyện: Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My với tổng nguồn vốn 131.762 triệu đồng để thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định 615/QĐ-TTg (Bắc Trà My). Trong đó (Vốn đầu tư phát triển: 96.141 triệu đồng và 2.224 triệu đồng của vốn năm 2012 chuyển sang 2013 thực hiện; Vốn sự nghiệp hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng công trình: 13.254 triệu đồng; Vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù của Nghị quyết 30a: 22.367 tỷ đồng).


Mô hình vườn ươm giống cây Ba Kích tại xã Lăng, huyện Tây Giang

          Tại 04 huyện nghèo, đã đầu tư xây dựng 108 công trình cơ sở hạ tầng được, kinh phí 96,141 tỷ đồng. Đến 15/6/2013, giải ngân được 64,582 tỷ đồng đạt 67,17%; vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng đã phân bổ 08 công trình, giải ngân 4,53%. UBND tỉnh đã phân bổ 22,367 tỷ đồng cho 03 huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My để thực hiện các chính sách đặc thù của Nghị quyết 30a. Đến nay, các huyện nghèo Tây Giang, Phước Sơn đã phân bổ 100% vốn cho các ngành, đơn vị và UBND các xã để thực hiện, huyện Nam Trà My phân bổ 8,37 tỷ đồng/8,819 tỷ đồng (còn 449 triệu chưa phân bổ). Tính đến cuối tháng 6/2013, các huyện nghèo mới thực hiện phân bổ vốn, thẩm định, trình phê duyệt phương án, kế hoạch thực hiện và chỉ giải ngân được 5% kế hoạch vốn.

          Trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp, các ngành và các địa phương, trong đó có các huyện nghèo đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo như kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng, phân bổ vốn và phê duyệt kế hoạch, phương án thực hiện chính sách đặc thù của Nghị quyết 30a năm 2013 kịp thời; tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình tại địa phương, cơ sở, thực hiện giao ban BCĐ đúng quy chế... kết quả tại 04 huyện nghèo đã hỗ trợ đầu tư xây dựng được 108 công trình thiết yếu, duy tu bảo dưỡng 08 công trình xuống cấp, hư hỏng phục vụ trực tiếp đến nhu cầu sản xuất và dân sinh; các chính sách hỗ trợ đặc thù của Nghị quyết 30a đã được triển khai đúng quy trình, một số địa phương đã xác định và chọn được lĩnh vực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững (huyện Tây Giang chọn đầu tư phát triển cây ba kích, cao su, chăn nuôi bò,... theo từng vùng). Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 30a thì quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Tác giả: Cao Phú

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website