Chi tiết tin

A+ | A | A-

Dự thảo xây dựng tiêu chí mức sống trung bình

Ngày đăng: 15:06 | 13/05/2013 Lượt xem: 701

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí hộ gia đình có mức sống trung bình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2013-2015.

Thực hiện điểm 2, điều 18 tại Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình trình Thủ tướng Chính phủ ban hành". Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất tiêu chí hộ gia đình có mức sống trung bình.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí hộ gia đình có mức sống trung bình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2013-2015, trong đó có chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế:

Theo quy định trong Luật bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm hàng tháng của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu và do đối tượng đóng;

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 22 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương tối thiểu.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng đối với đối tượng quy định tại khoản 22 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế mà có mức sống trung bình từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 22 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu và đang sống chung trong một nhà có từ hai thân nhân trở lên tham gia, mức đóng của các thành viên như sau:

a) Người thứ nhất đóng bằng mức quy định;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

Căn cứ vào các quy định trên, dự kiến kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế (khoảng 8 triệu người) thuộc đối tượng bảo hiểm y tế tự nguyện cần được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo Luật (hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế) vào khoảng 1.089 tỷ đồng/năm; trong 3 năm (2013-2015) khoảng 3.266 tỷ đồng.


Tải dự thảo tại đây:

Quyetdinhvemucsongtrungbinh

Totrinhvemucsongtrungbinh


Tác giả: Cao Phú

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website