Chi tiết tin

A+ | A | A-

Năm 2022 tỉnh Quảng Nam giảm 3.981 hộ nghèo

Ngày đăng: 15:38 | 08/02/2023 Lượt xem: 145

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2022

Theo Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh cuối năm 2022 là 439.300 hộ; trong đó: Tổng số hộ nghèo: 29.146 hộ, tỷ lệ 6,63%, (giảm 3.981 hộ, giảm tỷ lệ 0,96% so với năm 2021), tổng số hộ cận nghèo: 8.673 hộ, tỷ lệ 1,97%, (tăng 471 hộ, tăng 0,09% so với năm 2021).
         Cũng theo Quyết định số 3672/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2023, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra../.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website