Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 15:31 | 06/09/2021 Lượt xem: 728

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5864/KH-UBND về Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ.

Mục đích ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 quy định tại Điều 2, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP là để đánh giá kết quả giảm nghèo bền vững năm 2021; mục đích của tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP là để xác định thực trạng nghèo cuối năm 2021 (số lượng, tỷ lệ % và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo); đồng thời, phục vụ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.


Hộ gia đình kê khai thông tin cho Rà soát viên để rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từng giai đoạn (giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Điều 2; giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP); phải đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan trong thực hiện quy trình rà soát; từng tiêu chí phải được rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo; có sự tham gia của người dân và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; thực hiện công nhận, phê duyệt, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đúng tiến độ, chính xác, đủ và đúng theo biểu mẫu quy định của từng chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho năm 2021 và giai đoạn 2022-2025. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 phải đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam, trong đó khu vực thành thị áp dụng cho tất cả các phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố; khu vực nông thôn áp dụng cho tất cả các xã còn lại của các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian rà soát từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2021. 
Về rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2021, phương pháp, quy trình rà soát được tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH. Tổ chức thực hiện rà soát theo Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các văn bản, tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, sử dụng phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Về mức thu nhập bình quân đầu người quy định như sau: ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng. Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, cứ 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.


Rà soát viên xác định cân nặng cho trẻ em dưới 16 tuổi

Về quy trình rà soát, thực hiện theo Điều 4, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, gồm 06 bước, cụ thể: Bước 1, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát gồm: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có mặt tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Bước 2, tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình; Bước 3, tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; Bước 4, cấp xã thực hiện niêm yết, thông báo công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có); Bước 5, Chủ tịch UBND cấp xã cáo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện bằng văn bản về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; Bước 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Kết thúc rà soát, các cấp (xã, huyện, tỉnh) tổng hợp, phê duyệt, báo cáo kết quả rà soát theo biểu mẫu tổng hợp báo cáo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.


Rà soát viên xác định chiều cao cho trẻ em dưới 16 tuổi

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo như ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, chỉ đạo UBND cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, ban hành Chỉ thị tăng cường thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chuẩn nghèo đa chiều và việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; tham mưu Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh quy định đối với những trường hợp trong nhận dạng nhanh hộ gia đình có khả năng không nghèo, không cận nghèo để loại khỏi danh sách rà soát ban đầu, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, mức sống dân cư và từng nhóm hộ gia đình trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, ban hành tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền (cẩm nang, tờ rơi…) về chuẩn nghèo đa chiều và quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các địa phương; trưng tập thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Chương trình giảm nghèo và cán bộ, công chức tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng cường nhân lực thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ đạo Văn phòng Chương trình giảm nghèo tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng phần mềm 10 “Connection” của Trung ương và nâng cấp phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến của tỉnh để đáp ứng yêu cầu cuộc tổng rà soát năm 2021 theo 02 chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và phục vụ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh….

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: