Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt

Ngày đăng: 15:16 | 24/04/2024 Lượt xem: 289

Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024 do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam.

Theo quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024 do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam, gồm: Núi Thành: 14 nhà, Thăng Bình: 41 nhà, Phú Ninh: 26 nhà, Điện Bàn: 14 nhà, Tam Kỳ: 05 nhà.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án thành phần GCF tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án GCF, hoàn thành kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước, nhà tài trợ và đúng tiến độ quy định của dự án. Báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng nhằm theo dõi, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ triển khai thực hiện đảm bảo đúng số lượng, đúng đối tượng hỗ trợ không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án, chính sách khác do Trung ương và địa phương ban hành; phối hợp Ban Quản lý dự án thành phần GCF và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời, đúng tiến độ; đảm bảo đáp ứng 3 các yêu cầu trong thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn quản lý. Đồng thời,  giao trách nhiệm cho các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án thành phần GCF hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo trong quá trình thực hiện dự án, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án thành phần GCF - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ kiểm tra, rà soát danh sách hộ nghèo đảm bảo không nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án, chính sách khác do Trung ương và địa phương ban hành./.

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website