Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Tây Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 11:20 | 23/04/2024 Lượt xem: 276

Ngày 23/4/2024, UBND huyện tây Giang ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND huyện Tây Giang ban hành Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các dự án đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Dự kiến tổng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Dự án 2 giai đoạn 2021-2025: 23.586,626 triệu đồng (năm 2021, Chương trình chưa được phê duyệt, chưa bố trí vốn thực hiện; Năm 2024: 7.964 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 7.207,000 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 757 triệu đồng), gồm: Ngân sách trung ương: 21.344,897 triệu đồng; Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 2.241,729 triệu đồng (Đối ứng tối thiểu bằng 15% mức vốn ngân sách trung ương bố trí theo quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam (Ngân sách tỉnh đối ứng 10,5%, ngân sách huyện, xã đối ứng 4,5%; riêng các 4 đơn vị của huyện được phân bổ vốn thực hiện dự án 2, ngân sách huyện đảm bảo đủ 4,5%).

Đồng thời, UBND huyện Tây Giang giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành của huyện hướng dẫn các ban ngành, Hội đoàn thể huyện và UBND các xã được UBND huyện giao làm chủ đầu tư Dự án 2 tổ chức xây dựng, thực hiện dự án. - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án, mô hình giảm nghèo; kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website