Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 9:43 | 15/03/2024 Lượt xem: 489

            Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 276/KH-MTTQ-BTT ngày 12/3/2024 về  vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024 trên địa bàn tỉnh; với mục tiêu tập trung huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, phấn đấu cùng chính quyền các cấp hoàn thành mục tiêu giảm 2.900 hộ nghèo theo mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2024 theo Quyết định số 185/QĐUBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024.

 

          Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện đạt trong năm 2024, gồm: phấn đấu huy động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa tối thiểu 100 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo danh sách được phê duyệt thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh; Phấn đấu 100% đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng thoát nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp có kế hoạch phân công hỗ trợ, giúp đỡ.

 

           Kế hoạch cũng đặt ra các yêu cầu để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu như sau: (1) Việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội năm 2024 đảm bảo nguyên tắc tự nguyện; không ấn định mức đóng góp tối thiểu cho người dân để làm căn cứ giao chỉ tiêu vận động. (2) Đối tượng vận động Quỹ “Vì người nghèo” thực hiện đảm bảo theo phân cấp đối tượng vận động tại Điều 7 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bổ sung và sửa đổi năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐMTTQ ngày 10/7/2017 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam). (3) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn Quỹ chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tài chính; công khai nguồn thu và nội dung chi để người dân được biết và tham gia giám sát.

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website