Chi tiết tin

A+ | A | A-

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Ngày đăng: 14:34 | 08/03/2024 Lượt xem: 455

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

        Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, trong đó, sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tác động mạnh đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

     Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, với mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, cụ thể như sau:

      - Đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%.

      - Đến hết ngày 30/9/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 60%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 70%.

      - Đến hết ngày 31/12/2024 phấn đấu giải ngân đạt trên 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100%.

        - Đến hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

       Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề nghị:

      1. Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước (được thành lập theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 và Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh) theo định kỳ hằng quý (nếu cần thiết) trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả tỉnh để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2024, đặc biệt là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; tháo gỡ các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

     2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này. Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của ngành, địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

     3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

     4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ủng hộ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website