Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 9:58 | 31/01/2024 Lượt xem: 428

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024 .

Theo Quyết định này, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu giảm 2.900 hộ nghèo cho các huyện, thị xã, thành phổ. Theo đó,  khu vực đồng bằng giao chỉ tiêu giảm 137 hộ nghèo, khu vực miền núi giao chỉ tiêu giảm 2.763 hộ nghèo (086 huyện nghèo là 2.603 hộ; 03 huyện miền núi thấp là 160 hộ); có 03 địa phương không giao chỉ tiêu giảm nghèo là thành phố Hội An, Tam Kỳ và huyện Phú Ninh do không còn hộ nghèo có khả năng lao động. Về tổ chức thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo năm 2024 đảm bảo đúng quy định, chính xác, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu giao. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp số lượng và danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu được giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 29/02/2024; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; trong đó, ưu tiêu hỗ trợ cho hộ nghèo chính sách, người có công nhằm thực hiện tốt chủ trương xoá nghèo, cải thiện và nâng cao mức sống cho gia đình chính sách, người có công./.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website