Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề xuất mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 14:36 | 03/03/2020 Lượt xem: 753

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo đề xuất mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo cáo số 38/BC-LĐTBXH ngày 03/3/2020 của Lao động - Thương binh và Xã hội thì theo chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2016-2020 quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2019 tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%; trong đó, khu vực đồng bằng còn 8.201 hộ nghèo, tỷ lệ 2,42%, khu vực miền núi còn 17.449 hộ, tỷ lệ 20,85%. Tuy nhiên, hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo, lấy ý kiến và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 và tổ chức tổng điều tra vào cuối năm 2020. Do đó, để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo đề ra cho giai đoạn 2021-2025 của tỉnh mang tính khả thi, phù hợp với thực trạng nghèo theo chuẩn nghèo mới áp dụng giai đoạn 2021-2025, căn cứ hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4215/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2019; mục tiêu giảm nghèo đề ra đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội (photo kèm theo 02 văn bản trên), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mục tiêu giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2021-2025 như sau: “Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh giảm 1/3 số hộ nghèo so với đầu kỳ (năm 2021) theo Chuẩn nghèo áp dụng giai đoạn 2021-2025, trong đó: khu vực miền núi giảm 1/2 số hộ nghèo; các đô thị của khu vực đồng bằng (bao gồm thành phố, thị xã và các thị trấn) cơ bản không còn hộ nghèo trong diện xóa nghèo (trừ hộ nghèo thuộc thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội theo quy định hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng hoặc do bệnh hiểm nghèo hoặc hộ già cả, không có sức lao động, không có con cái nuôi dưỡng hoặc có nhưng thuộc diện nghèo, hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng).
Căn cứ mục tiêu trên và thực trạng số hộ nghèo theo kết quả Tổng điều tra vào cuối năm 2020 theo Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 (thay cho Chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg), hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất UBND tỉnh kế hoạch giảm số lượng hộ nghèo chung toàn tỉnh và từng khu vực, đảm bảo đến cuối năm 2025 đạt mục tiêu đề ra nêu trên.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website