Chi tiết tin

A+ | A | A-

Toàn tỉnh có 8.197 đối tượng đủ điều kiện hưởng Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ngày đăng: 6:18 | 18/11/2019 Lượt xem: 568

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách NCC cách mạng và bảo trợ xã hội (Nghị quyết 49) trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương đã rà soát, lập hồ sơ, thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 8.197 đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 49, gồm: 254 đối tượng người có công cách mạng (tăng 19 đối tượng) và 7.943 đối tượng bảo trợ xã hội (giảm 2.131 đối tượng, gồm: 4.644 đối tượng là Người cao tuổi (giảm 481 đối tượng); 3.299 đối tượng là Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng(giảm 1.650 đối tượng). Tổng nhu cầu kinh phí chi trả chính sách trên 21,180 tỷ đồng. Nhìn chung, đa số các địa phương có số lượng đối tượng ít hơn so với số lượng khi lập Đề án và ban hành Nghị quyết 49. Các địa phương có số lượng đối tượng tăng so với Nghị quyết 49, gồm: (1) Nhóm người có công cách mạng  (tăng 19 đối tượng), gồm: Phước Sơn (05 đối tượng), Nam Trà My (01 đối tượng), Đông Giang (31 đối tượng), Nam Giang (09 đối tượng), Bắc Trà My (06 đối tượng), Nông Sơn (05 đối tượng), Tiên Phước (01 đối tượng); (2) Nhóm người cao tuổi tăng ở các huyện: Duy Xuyên (09 đối tượng), Đại Lộc (41 đối tượng), Phú Ninh (08 đối tượng), Nam Trà My (11 đối tượng), Đông Giang (04 đối tượng) và Nông Sơn (10 đối tượng); (3) Nhóm người khuyết tật chỉ có huyện Đại Lộc là địa phương có số lượng đối tượng tăng so với Nghị quyết 49 (194 người).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website