Chi tiết tin

A+ | A | A-

Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 14:09 | 18/01/2017 Lượt xem: 930

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá các huyện nghèo theo Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện miền núi thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí huyện nghèo.
Trên cơ sở kết quả rà soát của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất với các ngành liên quan của tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh thực hiện rà soát 09 huyện, gồm: 03 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My); 03 huyện có tỷ lệ nghèo cao theo Quyết định số 615/QĐ-TTg (Bắc Trà My), Quyết định số 293/QĐ-TTg (Đông Giang, Nam Giang) và 03 huyện miền núi thấp còn lại phía tây của tỉnh (Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn). Kết quả số điểm rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quy định kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ của từng huyện như sau: Huyện Phước Sơn 86 điểm, Nam Trà My 100 điểm, Tây Giang 75 điểm, Đông Giang 76 điểm, Nam Giang 96 điểm, Bắc Trà My 78 điểm, Tiên Phước 38 điểm, Hiệp Đức 33 điểm, Nông Sơn 53 điểm.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website