Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt hộ thoát nghèo bền vững 2015 và hướng dẫn hồ sơ thẩm định thôn đăng ký thoát nghèo

Ngày đăng: 14:36 | 02/02/2016 Lượt xem: 1378

 

Để chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đúng quy định, hiệu quả, đặc biệt là kịp thời động viên khuyến khích hộ và thôn thoát nghèo bền vững, tạo phong trào thoát nghèo lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 02/02/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 117/LĐTBXH-BTXH hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp số lượng, danh sách hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2015 đã được điều tra, công nhận thoát nghèo năm 2015, đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu quy định) trước ngày 29/02/2016 để làm cơ sở lập dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện.

Đối với các huyện có thôn đăng ký thoát nghèo, gồm: Nông Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, Duy Xuyên, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Tây Giang thì các huyện chỉ đạo cấp xã có thôn đăng ký thoát nghèo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị thẩm định, công nhận.

Về hồ sơ thẩm định gồm: Kế hoạch giảm nghèo của thôn đã ban hành thực hiện 2014-2015, có xác nhận hoặc phê duyệt của UBND xã (kế hoạch này phải có những giải pháp, biện pháp giảm nghèo sát đúng với thực tế, điều kiện của thôn theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo); Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm của thôn 2014 và 2015, có xác nhận của UBND cấp xã; Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của thôn (2014-2015), gồm bảng tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo có xác nhận của UBND cấp xã; Kết quả thực hiện Chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn thôn (2014-2015); tình hình vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, trong thực hiện quy trình điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, cận nghèo năm 2014, 2015 trên địa bàn; Số lượng và danh sách hộ chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo của thôn năm 2014 và năm 2015; Số lượng và danh sách hộ tái nghèo, trong đó số hộ tái nghèo do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn (lập theo mẫu Phụ lục số 5); Bản đăng ký của thôn về giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 6% trở lên, hộ cận nghèo từ 4% trở lên và giảm 02 năm liên tục kể từ năm 2014; Biên bản cuộc họp thẩm tra danh sách thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; Công văn của UBND cấp xã báo cáo số lượng, danh sách các thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo với UBND cấp huyện.

về trình tự, thủ tục thẩm định, công nhận thôn thoát nghèo thực hiện như sau: Căn cứ vào Bản đăng ký của thôn năm 2014, UBND cấp xã tổ chức thẩm tra các điều kiện nêu tại Điểm a, Khoản 2 Công văn này. Nếu đủ điều kiện thì có Công văn, kèm theo đầy đủ hồ sơ đề nghị UBND huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận) thẩm tra, công nhận thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao (từ 30% trở lên), đủ điều kiện hưởng chính sách thưởng theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định của cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức thẩm định ngay, đồng thời tổng hợp số lượng, danh sách và hồ sơ các thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao (từ 30% trở lên), đủ điều kiện hưởng chính sách thưởng theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND, có Công văn đề nghị gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị của cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với Thành viên Tổ giúp việc BCĐ giảm nghèo tỉnh tổ chức thẩm tra, báo cáo BCĐ giảm nghèo tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt, cấp kinh phí  thưởng cho thôn đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND.

Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thẩm định ở cấp huyện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trước ngày 29/02/2016. Sau thời gian quy định nêu trên nếu các địa phương không có hồ sơ đề nghị thẩm định thôn đăng ký thoát nghèo thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ không tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức thẩm định ngay sau khi có hồ sơ đề nghị của huyện.

 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website