Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kế hoạch tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 10:20 | 22/09/2015 Lượt xem: 1094

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4085/UBND-VX ngày 11/9/2015. Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh đã tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015.

Mục đích là nhằm đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu của Chương trình đã đề ra. Phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó để làm cơ sở đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục trong giai đoạn 2016-2020. Thông qua tổng kết, đánh giá, đề xuất, kiến nghị với cấp thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng; đề xuất giải pháp huy động, bố trí và sử dụng nguồn lực; giải pháp về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Nội dung đánh giá toàn diện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo của trung ương và địa phương, bên cạnh đó các huyện nghèo, các huyện có xã 257, xã 135 đánh giá chuyên sâu tình hình, kết quả thực hiện cơ chế đặc thù đối với huyện nghèo, xã nghèo. Thời gian đánh giá và gửi báo cáo hoàn thành ở cấp huyện và xã trước ngày 10/10/2015 và ở cấp tỉnh trước ngày 15/10/2015.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website