Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong triển khai thực Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo

Ngày đăng: 10:03 | 18/09/2015 Lượt xem: 973

Để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cấp huyện trong triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3879/UBND-KTN ngày 31/8/2015 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị) để chủ trì, tham mưu UBND huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã xác định đối tượng thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đồng thời tổ chức thẩm tra số lượng, danh sách đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg theo đề nghị của cấp xã; tổng hợp tham mưu UBND cấp huyện báo cáo số lượng, danh sách hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở về Sở Xây dựng và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website