Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

Ngày đăng: 10:24 | 02/06/2015 Lượt xem: 727

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay việc điều chỉnh trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng tại các địa phương theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đối tượng và việc triển khai thực hiện chi trả gói trợ cấp xã hội hằng tháng cho hộ gia đình theo Thông tư số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống xã hội Việt Nam".

Để thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo trợ xã hội theo quy định và hướng dẫn của trung ương, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện rà soát, phân nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục giải quyết trợ cấp và điều chỉnh trợ cấp xã hội theo đúng hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ và chỉ đạo tại Công văn số 179/UBND-VX ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh; hoàn thành việc điều tra thu thập dữ liệu để có cơ sở thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống xã hội Việt Nam" tại tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Uỷ ban nhân dân cấp xã triển khai lập danh sách, thực hiện thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng cho các đối tượng được điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ; thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC; kiện toàn, củng cố Hội đồng xét duyệt đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đôn đốc UBND cấp xã hoàn thành điều tra và gửi Phiếu điều tra thu thập thông tin dữ liệu Dự án "Tăng cường hệ thống xã hội Việt Nam" theo chỉ đạo tại Công văn số 1514/UBND-VX ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh; kiểm tra phiếu điều tra, đảm bảo đạt yêu cầu, báo cáo kết quả với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/6/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website