Chi tiết tin

A+ | A | A-

Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

Ngày đăng: 8:59 | 02/06/2015 Lượt xem: 851

Thực hiện Công văn số 2078/UBND-TH ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII. Theo nội dung kiến nghị của cử tri được nêu tại Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 14 thì "Cử tri huyện Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên phước đề nghị tỉnh hướng dẫn và cấp kinh phí để chi trả các chính sách đối với hộ thoát nghèo năm 2014 theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh vì hiện nay nhiều hộ đăng ký đã thoát nghèo nhưng chưa được hỗ trợ theo quy định của tỉnh".

Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: Căn cứ Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh và thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, các chế độ, chính sách đối với hộ đăng ký thoát nghèo năm 2014 đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND (UBND cấp huyện phê duyệt danh sách, số lượng hộ thoát nghèo) đã được các Sở, ngành hướng dẫn tương đối kịp thời, cụ thể:

a) Về y tế: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1733/LĐTBXH-BTXH ngày 29/12/2014 về việc hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Đến nay, theo báo cáo của các địa phương và tổng hợp, báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam toàn tỉnh cấp 11.448 thẻ BHYT, kinh phí lên đến 7.107.862.500 đồng. Như vậy, 100% người thuộc hộ thoát nghèo đã được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND.

b) Về giáo dục:

- Chính sách cấp bù 50% học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1749/LĐTBXH-BTXH ngày 31/12/2014 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con hộ thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Hiện nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện, cấp xã (cán bộ giảm nghèo) tiếp nhận hồ sơ học sinh, sinh viên tại UBND xã theo quy định và gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm tra, giải quyết.

- Chính sách miễn học phí cho học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ chi phí học tập theo mức 70.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi theo mức 120.000 đồng/em/tháng (9 tháng/năm): Theo phân công của UBND tỉnh tại khoản 3, Điều 2 Quyết định 2813/QĐ-UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích này. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo văn bản liên Sở, gồm: Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và các Sở đang tham gia vào dự thảo nêu trên để hoàn chỉnh, sớm ban hành để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

c) Chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động (mức vay tối đa là 20.000.000 đồng/hộ. Thời gian vay không quá 36 tháng) và Chính sách thưởng bằng tiền mặt với mức 5.000.000 đồng/hộ thoát nghèo: Liên ngành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đã ban hành Công văn số 578/LN-LĐTBXH-TC-NHCSXH ngày 27 tháng 4 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ 100% lãi suất và tiền thưởng đối với hộ thoát nghèo bền vững Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh.

Do đây là chính sách mới, cần có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nên việc ban hành một số văn bản hướng dẫn của các ngành của tỉnh có chậm, mặt khác việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 ở một số địa phương quá chậm; việc thẩm định, phê duyệt số lượng, danh sách hộ thoát nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND của cấp huyện để báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thiếu kịp thời, kể cả việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách này gửi Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện nên công tác tham mưu cấp kinh phí cho các địa phương cũng chậm (Công văn số 10/LĐTBXH-BTXH ngày 06/01/2015 về việc phê duyệt danh sách, số lượng đối tượng hộ thoát nghèo bền vững làm cơ sở thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam). Do vậy, đến ngày 22/5/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND cấp kinh phí (cấp trước 50% so nhu cầu năm 2015, số tiền 22,320 tỷ đồng) cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo.

Các chính sách trên hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện và phản ánh của Cử tri là đúng thực tế, hộ thoát nghèo chưa được thụ hưởng một số chính sách khuyến khích thoát nghèo như: tiền thưởng, hỗ trợ 100 lãi suất, hỗ trợ giáo dục: Tiền ăn trưa (70.000 đồng/học sinh/tháng; Tiền ăn trưa: 120.000 đồng/trẻ em 3,4,5 tuổi/tháng).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website