Chi tiết tin

A+ | A | A-

Giải quyết một số vướng mắc của các địa phương

Ngày đăng: 6:29 | 07/05/2015 Lượt xem: 1115

Tổng hợp các kiến nghị của một số địa phương về việc xác định đối tượng cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT); việc cấp bù tiền miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên; việc thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản trả lời các ý kiến kiến nghị của các địa phương

1. Về chính sách y tế

a) Việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế; người thuộc hộ thoát nghèo bền vững theo Quyết định số 2813/QD-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh. Đề nghị các địa phương thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, các văn bản hướng dẫn thi hành và Công văn số 563/LĐTBXH-BTXH ngày 24/4/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với người thuộc thuộc hộ gia đình thoát nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 nếu thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT quy định tại Điểm h, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo thì địa phương lập danh sách mua theo đối tượng đó theo quy định mà không thực hiện mua theo diện thoát nghèo. Trường hợp đã mua theo diện thoát nghèo thì làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố để chuyển sang loại hình BHYT theo đối tượng tương ứng của nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

b) Về trách nhiệm giải quyết chế độ cấp bù học phí đối với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung

Đây là trường Cao đẳng công lập thuộc doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, căn cứ quy định tại  Điều 8 và Khoản 3, Điều 11, Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra và chi trả tiền cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên đang học tại trường này.

2. Về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND

- Đối với hộ nghèo năm 2013 đăng ký thoát nghèo và đủ điều kiện công nhận thoát nghèo năm 2014, trường hợp có biến động về nhân khẩu (tăng trong năm 2014) như con dâu, con rể về nhà chồng, nhà vợ, bộ đội xuất ngũ về lại gia đình,... thì được bổ sung vào danh sách thành viên của hộ gia đình thoát nghèo và được hưởng các chính sách dành cho hộ thoát nghèo theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong đó có chính sách mua và cấp thẻ BHYT. Không áp dụng đối với những trường hợp nhập thêm khẩu mới vào hộ gia đình hộ thoát nghèo sau ngày 31/12/2014 để hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo.

- Hộ nghèo năm 2013 mà trong danh sách điều tra hộ nghèo không có khẩu nào nằm trong độ tuổi lao động nhưng có ít nhất 01 thành viên còn khả năng lao động thì hộ nghèo đó thuộc diện chính sách giảm nghèo, nếu có đơn đăng ký cam kết thoát nghèo trước khi triển khai điều tra, có kế hoạch tổ chức sản xuất, kinh doanh ... so với thời điểm là hộ nghèo, có thu nhập ổn định (thu nhập không phụ thuộc), đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh thì thuộc đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND.

Đối với hộ nghèo mà trong hộ không còn thành viên nào có khả năng lao động thì hộ nghèo đó thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội hoặc có người trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên có khả năng lao động nhưng không có tổ chức sản xuất kinh doanh, không có việc làm và thu nhập ổn định, sống phụ thuộc chủ yếu từ sự chu cấp của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc từ nguồn trợ cấp của nhà nước, nguồn trợ giúp, đỡ đầu của các cá nhân, đơn vị từ thiện thì không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đối với những khẩu không đưa vào danh sách điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014 (đi làm ăn xa từ 06 tháng trở lên, trừ chủ hộ) thì không được hưởng các chính sách khuyến khích thoát nghèo mặc dù có tên trong sổ hộ khẩu của hộ thoát nghèo năm 2014.

3. Về chính sách giáo dục

a) Việc giải quyết chế độ cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo hộ khẩu thường trú.

Đối với kiến nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) tại Công văn số 65/LĐTBXH ngày 03/03/2015 về việc giải quyết cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49 và Nghị định số 74 (photo gửi kèm theo cho thành phố Hội An): Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hội An tiếp nhận hồ sơ của sinh viên Lê Thị Kim Thoa (đối tượng con thương binh) giải quyết chế độ cấp bù tiền học phí theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/5/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Việc chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho năm học 2012-2013, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 8, Điều 17, Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2015. Những trường hợp chậm nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 và 2014-2015 đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, đề nghị các địa phương tổng hợp số lượng, danh sách, kinh phí chi trả cấp bù học phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến của Liên Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản trả lời cho các địa phương làm căn cứ thực hiện.

c) Đối với việc thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo theo quy định tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh và học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 của UBND tỉnh. Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho UBND cấp xã để thông báo cho gia đình đối tượng biết, lập hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Sở và thực hiện chi trả chế độ cho người học đúng quy định. Trường hợp, có cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học nào không phối hợp, xác nhận vào mẫu đơn đề nghị cấp bù học phí của học sinh, sinh viên thì đề nghị địa phương tổng hợp số lượng, danh sách học sinh, sinh viên và tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đó gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có văn bản đề nghị nhà trường phối hợp thực hiện xác nhận, làm cơ sở bổ sung hồ sơ thực hiện chi trả chế độ theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website