Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc của địa phương về thực hiện BHYT

Ngày đăng: 16:57 | 24/04/2015 Lượt xem: 1684

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được nhiều kiến nghị của các địa phương về việc xác định đối tượng, trách nhiệm lập danh sách các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015.  Để việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 563/LTBXH-BTXH về việc Hướng dẫn một số nội dung mà các địa phương đã kiến nghị như sau:

 

1. Về trách nhiệm lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: Đề nghị UBND huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện lập danh sách tham gia BHYT cho các đối tượng theo quy định Điều 4, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

2. Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng được ngân sách đóng bảo hiểm y tế quy định tại điểm h, khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC được hướng dẫn như sau:

a) Người thuộc hộ gia đình nghèo: Là toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu của hộ gia đình nghèo năm 2014 và hộ nghèo phát sinh từ ngày 01/01/2015 đã được UBND cấp huyện phê duyệt.

b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là những người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các xã nằm trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là những người có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn nằm trong danh mục xã, thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc Công nhân thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015.

d) Người đang sinh sống tại xã đảo: Hiện nay, đang thực hiện hỗ trợ đóng BHYT cho người dân có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

 

3. Đối với những trường hợp là hộ nghèo phát sinh sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp huyện theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã lập danh sách tất cả những người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh (trừ những đối tượng đã được hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT), gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày Quyết định phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo có hiệu lực thi hành.

 

4. Đối với những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được mua và cấp thẻ BHYT của đối tượng khác như trẻ em dưới 6 tuổi,… đến thời điểm thẻ BHYT của đối tượng này hết thời hạn sử dụng trong năm 2015, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho UBND cấp xã lập danh sách, có văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp bổ sung thẻ BHYT thuộc đối tượng hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để các đối tượng này sử dụng kể từ thời điểm thẻ BHYT của đối tượng đó hết hạn.

 

5. Những trường hợp hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được UBND cấp huyện phê duyệt nhưng trong quá trình triển khai lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo bị bỏ sót thành viên trong hộ hoặc trong quá trình lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT bị bỏ sót, bị nhầm lẫn trong nhập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến hoặc trong quá trình chấm trùng để cấp thẻ BHYT làm bỏ sót đối tượng là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thẩm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác; tổng hợp, báo cáo bằng văn bản (kèm theo danh sách đối tượng) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để cho phép cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến; đồng thời xác nhận vào danh sách các đối tượng bổ sung thẻ BHYT do bị bỏ sót, nhầm lẫn do UBND cấp xã lập để UBND cấp xã gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

6. Một số lưu ý:

a) Những người thuộc diện hộ gia đình thoát nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 nếu thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC thì địa phương lập danh sách mua theo đối tượng đó theo quy định (không mua theo diện thoát nghèo).

b) Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

c) Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế  của một số đối tượng được thực hiện theo quy định tại tiết c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Bên cạnh đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp, có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo các nội dung hướng dẫn nêu trên./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website