Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nội dung Tiểu Dự án 3 về Hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo

Ngày đăng: 11:00 | 26/01/2015 Lượt xem: 410

Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 29/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung Tiểu dự án 3 về Hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo vào Dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012.

Mục tiêu của dự án này là nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhở và vừa; nâng cao dân trí; tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân ở các huyện nghèo; thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 30a đến năm 2015. Đối tượng: thực hiện Tiểu dự án 3 là các huyện nghèo.

Nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu dự án này gồm:

. Hỗ trợ công tác khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất;

. Hỗ trợ sản xuất;

. Hỗ trợ hộ nghèo ở thôn, bản vùng bên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực;

. Hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các huyện nghèo để xây dựng các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thành những trung tâm chuyển giao khao học kỹ thuật, công nghệ và dịch vị thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn;

. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến kinh doanh;

. Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thông tin thị trường cho nông dân;

. Có chính sách ưu đãi thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ ở địa bàn;

. Hỗ trợ xuất khẩu lao động;

. Hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề đối với huyện nghèo, gồm các chính sách: giáo dục đào tạo để nâng cao mặt bằng dân trí; tăng cường dạy nghề gắn với tạo việc làm; đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại chỗ, cán bộ cơ sở;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website