Chi tiết tin

A+ | A | A-

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015

Ngày đăng: 16:15 | 25/03/2015 Lượt xem: 443

Năm 2014, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, nhưng lĩnh vực giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực thể hiện ở việc ban hành mới, bổ sung, sửa đổi một số chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chính sách khuyến khích thoát ngh

HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 2014
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của tỉnh) về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh còn 47.943 hộ nghèo, tỷ lệ 12,10%, giảm 2,82% so với năm 2013 (tương ứng giảm 10.326 hộ nghèo); 36.258 hộ cận nghèo, tỷ lệ 9,15%, giảm 2,13 % so với năm 2013 (tương ứng giảm 7.789 hộ cận nghèo). Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo của 06 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a giảm 5,97%, từ 55,87% năm 2013 giảm còn 49,90% năm 2014 (tương ứng 1.583 hộ nghèo). Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh và các huyện nghèo đạt và vượt so mục tiêu theo Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ. Để duy trì, phát huy kết quả đạt được của năm 2014; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2015. Trong Báo cáo đánh giá kết quả năm 2014, Cơ quan thường trực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015 như sau:

Về mục tiêu, tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo để tạo cơ hội và điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thụ hưởng các chính sách xã hội nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn; hỗ trợ đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho huyện nghèo, xã nghèo, thôn ĐBKK phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 9%, trong đó các huyện nghèo, xã nghèo giảm trên 5%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 5%. bên cạnh đó giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo, người nghèo và hộ cận nghèo, người cận nghèo; thôn và xã nghèo ĐBKK; huyện nghèo. Hoàn thành đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các huyện nghèo, xã nghèo đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo tỉnh

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2015, đối với tổ chức bộ máy thực hiện rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo (tỉnh, huyện và xã) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo để tham mưu thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các chính sách giảm nghèo một cách tập trung nhất, trong đó ở cấp xã bố trí một cán bộ chuyên trách theo dõi riêng công tác giảm nghèo theo tinh thần Kết luận số 96-KL/TU ngày 22/7/2013 của Tỉnh ủy.
Về huy động và phân bổ nguồn lực: Tiếp tục làm tốt công tác vận động nguồn vốn để hỗ trợ các huyện nghèo, xã nghèo, người nghèo; thực hiện phân bổ kịp thời, đúng quy định nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh cho các ngành và các địa phương; đôn đốc các ngành và các địa phương thực hiện phân bổ chi tiết đối với nguồn kinh phí thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã được UBND tỉnh giao năm 2015 (282,583 tỷ đồng), nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

BCĐ giảm nghèo tỉnh kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Về tổ chức thực hiện: Triển khai Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/2014/NQ-QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; tiếp tục kiến nghị với các Bộ ngành trung ương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương, cơ sở trong thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của tỉnh; hoàn thành việc hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND trong Quý I/2015.  Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo, Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững và Kết luận số 96-KL/TU ngày 22/7/2013 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn để triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, chính sách hỗ trợ về y tế (tiền ăn, tiền đi lại, một phần viện phí theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg), chính sách hỗ trợ giáo dục (cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP),... Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015; nâng cấp phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến để công khai số liệu nghèo đói và đối tượng nghèo, cận nghèo, làm cơ sở lập kế hoạch giảm nghèo và triển khai các chính sách, dự án giảm nghèo cũng như đáp ứng được các tiêu chí của chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020. Xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi, giám sát các chỉ tiêu giảm nghèo. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo đúng nội dung Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 17/4/2013 và địa bàn phân công theo dõi tại Công văn số 07/UBND-VX của UBND tỉnh. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 2011-2015 theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Xây dựng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website