Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ thoát nghèo theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 6:36 | 31/12/2014 Lượt xem: 766

Để thực hiện tốt Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo năm 2014 đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND của UBND

Theo Công văn hướng dẫn, thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo có thời hạn sử dụng 12 tháng trong năm 2015, thời điểm hưởng kể từ ngày 01/01/2015. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm phê duyệt Danh sách hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã căn cứ Quyết định công nhận hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho cán bộ giảm nghèo lập danh sách các thành viên có tên trong Sổ hộ khẩu của hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng phải loại trừ những đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2015 theo quy định của Luật BHYT như người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; người dân ở xã đảo; người thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người có công cách mạng,...

Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, UBND cấp xã được lập thành hai loại, đó là (1) Danh sách người thuộc hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo nhưng thuộc diện hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Danh sách người thuộc hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo còn lại (không thuộc đối tượng ở danh sách 1). UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ và cung cấp dữ liệu (file điện tử) theo biểu mẫu quy định cho từng loại nêu trên, đồng thời tổng hợp số lượng, danh sách đối tượng đã cấp thẻ báo cáo UBND huyện, thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp tham mưu), đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác, đầy đủ thông tin, số thành viên trong hộ gia đình thoát nghèo trên địa bàn; tổ chức cấp phát thẻ BHYT kịp thời, trực tiếp đến từng hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo để quản lý, sử dụng. Quá trình cấp phát thẻ, cấp xã phải thực hiện kiểm tra chấm trùng thẻ BHYT đối với các đối tượng khác do ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đóng BHYT. Trường hợp phát hiện trùng thẻ BHYT (một người có nhiều thẻ BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ như người có công, bảo trợ xã hội,...) thì đề nghị đối tượng hoàn trả thẻ lại cho xã nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội để giảm tiền mua thẻ BHYT từ ngân sách tỉnh.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp số lượng, danh sách đối tượng theo mẫu biểu quy định, đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố cấp thẻ BHYT theo loại hình hộ gia đình cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo để sử dụng (12 tháng, kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015). Tổng hợp, tham mưu UBND huyện, thành phố báo cáo số lượng thẻ BHYT người thuộc hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đã cấp và nhu cầu kinh phí chia theo nguồn ngân sách (tỉnh, huyện) thực hiện chính sách (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các huyện, thành phố (đối với địa phương được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% hoặc 50%) để chuyển trả cho Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố theo đúng quy định; quản lý danh sách người thuộc hộ thoát nghèo được cấp thẻ BHYT để theo dõi, rà soát điều chỉnh tăng, giảm trong quá trình thực hiện.
Cũng theo công văn này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục để cấp thẻ BHYT người thoát nghèo nhanh chóng, kịp thời, để đối tượng được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật BHYT; trực tiếp thực hiện chấm trùng thẻ BHYT người thoát nghèo với các đối tượng thuộc diện đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website