Chi tiết tin

A+ | A | A-

Báo cáo kết quả Nghị quyết 30a năm 2014 và dự kiến kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2015

Ngày đăng: 15:00 | 26/12/2014 Lượt xem: 634

Để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh kịp thời, đúng quy định. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1726/LĐTBXH-BTXH ngày 26/12/2014 đôn đốc các huyện nghèo gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5246/UBND-VX.

Tại công văn này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị 03 huyện nghèo (Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn) đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 Tiểu dự án 3 của dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và dự kiến kế hoạch kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 năm 2015 để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 30a đối với Tiểu dự án 3 theo đúng quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiệc Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian gửi báo cáo đánh giá Chương trình 30a và kế hoạch kinh phí thực hiện Tiểu dự án 3 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/01/2015 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website