Chi tiết tin

A+ | A | A-

Năm 2014: Ngân sách trung ương phân bổ 29,516 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo

Ngày đăng: 16:55 | 25/12/2014 Lượt xem: 617

Tiểu dự án 3 của dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với mục tiêu là hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhở và vừa; nâng cao dân trí; tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân ở các huyện nghèo. Năm 2014, ngân sách trung ương phân bổ cho 03 huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam (Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang) để thực hiện Tiểu dự án trên là 29.516 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Sở kế hoạch - Đầu tư và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho từng huyện nghèo. nguyên nhân là do các huyện nghèo chưa thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu dự án năm 2014 và đề xuất kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 năm 2015.
Hiện nay, theo đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị UBND 03 huyện nghèo (Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2015 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/01/2015 để tổng hợp, phối hợp với các Sở ngành chuyên môn thẩm tra, đề xuất UBND tỉnh phân bổ trong tháng 01/2015.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website