Chi tiết tin

A+ | A | A-

Dự kiến nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo

Ngày đăng: 15:15 | 23/03/2015 Lượt xem: 698

Theo tin từ Văn phòng giảm nghèo tỉnh Quảng Nam, trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020, toàn quốc chỉ còn thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do khối lượng công việc đã và đang triển khai thực hiện quá nhiều từ các chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội của trương ương và của tỉnh ban hành hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ hộ cận nghèo; thôn đặc biệt khó khăn và xã nghèo,... nhất là công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo hàng năm,... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến đề nghị UBND tỉnh nâng mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 từ 100.000 đồng/tháng/thành viên (theo Công văn số 1048/UBND-KTTH ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh) lên mức 30% mức tiền lương cơ sở hiện hành do Chính phủ quy định, tương ứng 345.000 đồng/tháng/thành viên kể từ ngày 01/4/2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website