Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cơ chế giao vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hàng năm thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của các huyện nghèo

Ngày đăng: 22:22 | 22/11/2014 Lượt xem: 622

Theo Công văn số 9059/VPCP-KTTH ngày 12/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến đồng ý dự án thuộc Đề án giảm nghèo bền vững cấp huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng cơ chế phân bổ vốn, thẩm định nguồn vốn, thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư như đối với các dự án thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính giám sát các địa phương thực hiện. Riêng đối với các dự án thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện đã được bố trí vốn ứng trước tại văn bản số 273/TTg-KTTH ngày 06 tháng 3 năm 2014 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng theo văn bản này, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh được ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững cấp huyện theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư các dự án, bố trí vốn đúng đối tượng, đúng mục tiêu; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để lồng ghép thực hiện Đề án, bảo đảm hiệu quả đầu tư

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website