Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề xuất phân bổ kế hoạch vốn năm 2015 cho Tiểu dự án 3 của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 9:56 | 28/01/2015 Lượt xem: 624

    Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 958/SKHĐT-LĐVX ngày 18/12/2014 về việc đề xuất phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2015 cho Tiểu dự án 3 của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (Chương trình 30a) của các huyện nghèo và kết quả làm việc, thảo luận trực tiếp của Đoàn công tác liên ngành do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì làm việc với 03 huyện nghèo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề xuất phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình MTQG năm 2015 cho Tiểu dự án 3- Hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, số tiền 29.516.000.000 đồng, gồm: (1) Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội: 21.116.000.000 đồng; (2) Khoán chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng: 6.049.000.000 đồng;  (3) Hỗ trợ xuất khẩu lao động, giao dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí,...: 2.351.000.000 đồng (gồm: (a) Hỗ trợ xuất khẩu lao động: 611.000.000 đồng theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; (b) Hỗ trợ giáo dục đào tao, dạy nghề nâng cao dân trí và một số nội dung, nhiệm vụ khác theo quy định: 1.740.000.000 đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website