Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023

Ngày đăng: 10:39 | 21/02/2023 Lượt xem: 141

UBND tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo 2023 là giảm 3.000 hộ nghèo, cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

Cũng theo Quyết định số 306/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao; tổng hợp số
lượng, danh sách hộ có khả năng thoát nghèo của từng địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhận hộ thoát nghèo năm 2023 đảm bảo đúng quy định, chính xác, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích.
Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan:
1. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đạt chỉ tiêu giao.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổng hợp số lượng và danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu giao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 31/3/2023; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ các địa phương có số lượng hộ nghèo nhiều, tỷ lệ hộ nghèo cao thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website