Chi tiết tin

A+ | A | A-

Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 14:02 | 31/10/2015 Lượt xem: 2662

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020" và Quyết định số 756/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Ngày 21/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4756/UBND-VX chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn triển khai tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 do Sở Lao động - TBXH chủ trì tổ chức

Theo Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo hai chuẩn nghèo: Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghiên cứu, tham mưu ban hành bộ biểu mẫu điều tra, rà soát thống nhất trong toàn tỉnh làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, in ấn tài liệu điều tra, hướng dẫn phương pháp, quy trình, bộ công cụ điều tra, rà soát cho các địa phương; Thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, giám sát, phúc tra và thẩm định kết quả điều tra, rà soát của các địa phương; nâng cấp phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến phục vụ quản lý, theo dõi, thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để thực hiện cuộc tổng điều tra, rà soát, đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng, chính xác, không bỏ sót đối tượng. Chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

Các ngành liên quan của tỉnh như Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quy định thống nhất mức chi thực hiện cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 58/2011/TT-BTC  ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi tiến độ điều tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

Đối với các địa phương, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê và các phòng, ban liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã và cán bộ thôn, khối phố; phân công cán bộ lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo đứng điểm, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng điều tra, rà soát; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của từng thôn, khối phố và của từng xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến Thường trực HĐND huyện, thành phố về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương trước khi phê duyệt, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh) trước ngày 06/12/2015. Thực hiện bố trí kinh phí thực hiện tổng điều tra, rà soát, trong đó ưu tiên hỗ trợ đối với các xã miền núi cao, quy mô hộ dân lớn, đảm bảo tổ chức điều tra, rà soát đạt kết quả, hoàn thành đúng tiến độ quy định.

Quang cảnh hội nghị triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 do UBND Huyện Tiên phước tổ chức 

Đối với cấp xã, UBND cấp huyện phải chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyền truyền và triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng kế hoạch đề ra. Phân công cán bộ xã, thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã đứng điểm từng thôn, khối phố và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều tra, rà soát của thôn, khối phố. Do cuộc tổng điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2020 áp dụng phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều (sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản), trong đó việc điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng phương pháp cho điểm các yếu tố đặc trưng hộ gia đình như tài sản, tình trạng việc làm, nhân khẩu,... của hộ để ước lượng thu nhập (không trực tiếp điều tra thu nhập), do đó UBND tỉnh chỉ đạo: "Trong quá trình điều tra, cương quyết loại khỏi danh sách điều tra, rà soát ban đầu đối với những hộ: cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp thông tin về tài sản của gia đình cho điều tra viên; hộ trong độ tuổi lao động nhưng lười lao động; hộ có điều kiện về kinh tế nhưng không chăm sóc, nuôi dưỡng cha, mẹ, cố ý tách hộ để đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời phải thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định trước khi trình UBND cấp huyện phê duyệt, thực hiện quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên phần mềm tin học do tỉnh và huyện chuyển giao để xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo địa chỉ, nguyên nhân, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo.

UBND tỉnh cũng đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo, hộ cận nghèo biết, phối hợp thực hiện, góp phần phát huy tinh thần dân chủ, công khai và công bằng. Đồng thời đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, theo dõi, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, bệnh thành tích trong tổng điều tra, rà soát./.

 

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website