Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 21:04 | 25/10/2015 Lượt xem: 1250

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015, Công văn số 203/LĐTBXH-VPQGGN ngày 14/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo hai chuẩn: Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ điều tra, rà soát do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và hướng dẫn, trong đó đề nghị các địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Đối với điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mục đích là để đánh giá mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Đối với nội dung này, cấp huyện chỉ đạo cấp xã chỉ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, có khả năng thoát nghèo và thực hiện theo đúng quy trình điều tra, rà soát tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012, Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và điểm b, Khoản 3, Công văn số 1487/LĐTBXH-BTXH ngày 12/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới và theo hướng tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Mục đích điều tra là để xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều tra theo chuẩn mới áp dụng theo phương pháp điều tra mới là Phương pháp cho điểm đặc trưng hộ gia đình dựa trên tài sản và đặc điểm hộ hộ gia đình, kết hợp với phương pháp hộ gia đình tự đăng ký. Đối với nội dung điều tra theo chuẩn mới, cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ điều tra, rà soát mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và được Sở chuyển giao cho các địa phương thực hiện.

Để cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 đạt kết quả, các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát của cấp huyện và cấp xã, trường hợp không thành lập thì sử dụng Ban Chỉ đạo giảm nghèo cùng cấp để chỉ đạo toàn diện cho cuộc tổng điều tra, rà soát năm 2015 theo hai chuẩn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp điều tra mới theo hướng tiếp cận đa chiều để mọi cấp, mọi ngành và mọi người dân được biết, tham gia. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo đúng theo đúng tài liệu hướng dẫn trong Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 do trung ương ban hành. Thực hiện ưu tiên bố trí kinh phí đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cấp xã hoàn thành tốt cuộc điều tra theo hai chuẩn (2011-2015; 2016-2020). Kết quả điều tra phải được tổng hợp, báo cáo (theo hai chuẩn) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 06/12/2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website