Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng: 11:31 | 10/10/2015 Lượt xem: 836

Để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ, Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4502/KH-UBND triển khai nội dung nêu trên để các Sở, ngành của tỉnh và địa phương căn tổng kết, đánh giá.

Mục đích của kế hoạch là nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục trong giai đoạn 2016-2020. Kiến nghị với cấp thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng; đề xuất giải pháp huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực; giải pháp về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Về yêu cầu, các sở, ngành và địa phương phải tổ chức đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất các cơ chế, chính sách, dự án, đề án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2015; thực hiện đánh giá chuyên sâu để phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân theo từng chương trình, chính sách, dự án, đề án hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là việc tổng kết, đánh giá phải thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, tổ chức theo quy trình từ cơ sở lên (tổng kết, đánh giá ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh).

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc, các Sở, ngành và các địa phương triển khai tổng kết, đánh giá Chương trình và các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo; hướng dẫn tổng kết, đánh giá chuyên đề Quyết định 615/QĐ-TTg và Tiểu dự án 2 của Dự án 1 theo nội dung quy định của Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả triển khai tại một số địa phương; tổng hợp kết quả tổng kết, đánh giá của các địa phương và các Sở, ngành liên quan tham nưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình giai đoạn 2011-2015; định hướng, giải pháp thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website