Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tỉnh Quảng Nam phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (đợt 2) năm 2024

Ngày đăng: 16:33 | 07/06/2024 Lượt xem: 51

Ngày 06/6/2024 UBND tỉnh ban hành quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 (Dự án 2- Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu Dự án 1 - Dự án 6: Giảm nghèo về thông tin)

UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, với tổng số tiền là: 12.293.537.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương phân bổ: 10.776.311.000 đồng và nguồn kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh: 1.517.226.000 đồng.Trong đó: Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: phân bổ cho các đơn vị khối tỉnh số tiền: 8.727.000.000 đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 7.589.000.000 đồng; kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh: 1.138.000.000 đồng  và  Tiểu Dự án 1 - Dự án 6: Giảm nghèo về thông tin: 3.566.537.000 đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 3.187.311.000 đồng; kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh: 379.226.000 đồng, để triển khai thực hiện Dự án 2 và Tiểu Dự án 1 - Dự án 6 giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu:

 

(1) Các cơ quan, đơn vị có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

 

 (2) UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bố trí kinh phí đối ứng của địa phương để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

 

(3) Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

 

 (4) Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website