Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Ngày đăng: 10:04 | 10/04/2024 Lượt xem: 322

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với các Sở, Ban, ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 Để đảm bảo điều kiện các xã trong kế hoạch năm 2023 và đến 2025 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao,  nông thôn mới kiểu mẫu chất lượng, thực chất, không để nợ chỉ tiêu NTM khi được công nhận đạt chuẩn, ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1863/UBND-KTN ngày 18/3/2024 về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đảm bảo yêu cầu đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023, trong đó chỉ đạo: (1) UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các xã tổ chức đánh giá thực chất các chỉ tiêu, tiêu chí và sớm có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn; khi đảm bảo đủ các điều kiện mới lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn theo quy định. Chỉ đạo các Phòng, ban liên quan hướng dẫn cấp xã đánh giá, tham mưu công tác thẩm tra, trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra đạt chuẩn các chỉ tiêu NTM tại các xã. (2) Các Sở, Ban, ngành liên quan theo tiêu chí NTM được phân công phụ trách hướng dẫn địa phương tổ chức đánh giá, lập hồ sơ minh chứng đối với từng chỉ tiêu cụ thể; kịp thời phát hiện, chỉ đạo địa phương sớm khắc phục đối với các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn. Thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí của địa phương theo lộ trình đạt chuẩn về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. (3) Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; chỉ tham mưu Hội đồng thẩm định tỉnh họp  xét, công nhận xã  đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khi 100% chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Trong quá trình thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh các phát sinh, khó khăn, vướng mắc để sớm chỉ đạo khắc phục.

Theo đó, ngày 09 tháng 4 năm 2024, Giám đốc Sở Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã ban hành Công văn số 902/LĐTBXH-BTXH về tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc trách nhiệm tham mưu thực hiện của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: (1) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong kế hoạch năm 2023 và đến 2025, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực bố trí ưu tiên cho các xã này, đặc biệt là lồng ghép nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phân bổ hằng năm để tạo điều kiện cho các xã này thực hiện và hoàn thành các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. (2) Tăng cường chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đứng điểm đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chính sách tín dụng cho hộ nghèo và một số đối tượng xã hội theo quy định,... để các xã đạt và duy trì các Tiêu chí đã đạt do ngành lao động - thương binh và xã hội phụ trách. (3) Tập trung chỉ đạo các xã tổ chức đánh giá thực chất các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới do ngành lao động - thương binh và xã hội phụ trách, gồm: Tiêu chí số 11 - Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 12 - Lao động, Chỉ tiêu 18.5 Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội thuộc Tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và sớm có giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn. Khi đảm bảo đủ các điều kiện mới lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn theo quy định. (4) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Phòng, ban liên quan hướng dẫn cấp xã đánh giá; tham mưu công tác thẩm tra các chỉ tiêu, tiêu chí, trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn theo đúng kế hoạch và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm tra đạt chuẩn các chỉ tiêu nông thôn mới tại các xã; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí do ngành lao động - thương binh và xã hội phụ trách theo lộ trình đạt chuẩn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ./.

Tác giả: Đặng Lê Thanh Thủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website