Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ngày 13/3/2024 UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch số 1736/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày đăng: 16:35 | 14/03/2024 Lượt xem: 462

Tỉnh Quảng Nam đã đưa ra Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các địa phương thực hiện trong năm 2024

 

Mục tiêu là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo từng bước thoát khỏi tình trạng khó khăn.

 

Theo đó, tỉnh đặt ra chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm ít nhất 2.900 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6% và đạt mục tiêu theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh đưa ra một số yêu cầu: 

 

Đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ của Chương trình và đúng quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và các địa phương (cấp huyện, cấp xã), khả năng tham gia của các đối tượng trong thực hiện Chương trình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

 

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách, hoạt động khác đang triển khai trên cùng một địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững.

 

Đồng thời, việc tổ chức thực hiện Chương trình phải gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 ban hành tại Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh.

Mặt khác, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và các họat động, dự án, chính sách về giảm nghèo./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website