Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024.

Ngày đăng: 21:07 | 07/06/2024 Lượt xem: 36

Ngày 05/6/2024 UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024.

 

Mục đích tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn thị xã trong năm 2024 đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, đạt mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024.

 

Theo đó UBND thị xã yêu cầu phải đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ của Chương trình. Phải phù hợp với nguồn vốn được phân bổ và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, khả năng tham gia của các đối tượng trong thực hiện Chương trình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Tăng cường thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách, hoạt động khác đang triển khai trên địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững. Việc tổ chức thực hiện Chương trình phải gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 ban hành tại Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động, dự án, chính sách về giảm nghèo.

 

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo). Ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thị xã; Các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Thời gian thực hiện: năm 2024.

 

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website