Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Duy Xuyên phấn đấu giảm ít nhất 49 hộ nghèo trong năm 2024

Ngày đăng: 5:21 | 14/04/2024 Lượt xem: 332

Ngày 28/3/2024 UBND huyện Duy Xuyên Ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện

Mục tiêu là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Theo đó, Duy Xuyên đặt ra chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu giảm ít nhất 49 hộ nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND huyện đưa ra một số yêu cầu: 

 

Một là: Đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ của Chương trình và đúng quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là HĐND tỉnh).

 

Hai là: Phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và huyện, xã, khả năng tham gia của các đối tượng trong thực hiện Chương trình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

 

Ba là: Tăng cường thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách, hoạt động khác đang triển khai trên cùng một địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững.

 

Bốn là: Việc tổ chức thực hiện Chương trình phải gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Duy Xuyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

 

Năm là: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động, dự án, chính sách về giảm nghèo./.

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website