Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiên Phước phấn đấu giảm 68 hộ nghèo hộ cận nghèo trong năm 2024

Ngày đăng: 5:19 | 14/04/2024 Lượt xem: 344

Ngày 29/3/2024 UBND huyện Tiên Phước Ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện

Mục tiêu tiếp tục huy động các nguồn lực ưu tiên thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Theo đó, Tiên Phước đặt ra chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm 55 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo trong năm 2024 và 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa 100% người nghèo trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND huyện đưa ra một số yêu cầu: 

 

Một là: Đảm bảo giảm nghèo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo và thôn đặc biệt khó khăn.

 

Hai là: Các giải pháp giảm nghèo phải được xây dựng, tổ chức thực hiện kịp thời, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng và khả năng cân đối ngân sách; đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Ba là: Thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách, hoạt động khác đang triển khai trên cùng một địa bàn để thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo.

 

Bốn là: Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, có sự tham gia vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong huy động, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và thôn đặc biệt khó khăn; khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tham gia học nghề, tổ chức sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định, bền vững.

 

Năm là: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động, dự án, chính sách về giảm nghèo./.

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website