Chi tiết tin

A+ | A | A-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Ngày đăng: 9:58 | 06/06/2024 Lượt xem: 85

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Thực  hiện  Quyết  định  số  90/QĐ-TTg  ngày  18/01/2022  của  Thủ  tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông  tư  số  06/2022/TT-BTT&TT  ngày  30/6/2022  của  Bộ  Thông  tin  và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 7250/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về Truyền thông Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (đợt 1 năm 2024), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Với mục đích là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 6 trong năm 2024 là từ nguồn vốn sự nghiệp được UBND tỉnh phân bổ cho các Sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương năm 2022, năm 2023 chưa giải ngân hết được phép chuyển nguồn sang năm 2024 tại Quyết định  số  2681/QĐ-UBND  ngày  06/10/2022  của  UBND  tỉnh;  Quyết  định  số 1418/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh; nguồn vốn sự nghiệp phân bổ năm 2024 tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh; nguồn ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 -2025 và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác./.

Tác giả: Đặng Lê Thanh Thủy

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website