Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 14:47 | 03/06/2024 Lượt xem: 146

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Hướng dẫn số 3863/HD-BNN-PTNT về khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối tượng khen thưởng gồm:
- Các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, có  nhiều đóng góp và có thành tích tiêu biểu (có nhiều cách làm hay, hiệu quả, có nhiều nỗ lực) trong việc thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gồm: Một số đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh (sở, ngành, Văn phòng điều phối,chi cục, tổ chức chính trị - xã hội); Các huyện, xã triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiêu biểu; Các doanh nghiệp , HTX có đóng góp tiêu biểu cho xây dựng nông thôn mới; Công chức, viên chức có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tham mưu triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Nông dân, hộ gia đình, chủ trang trại có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Bí thư chi bộ/Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 
- Các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới, gồm: Mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu; Mô hình “Miền quê đáng sống ” tiêu biểu. 
- Về hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho: (1) các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới. 

- Về tiêu chuẩn khen thưởng: Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn sau: 
1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có  các hành vi vi phạm pháp luật trong năm 2023 và 2024; 
- Hoàn thành có  chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướ ng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 
- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức Phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; 
- Nghiên cứu, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, đề xuất điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; 
-  Có cách làm hay, tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới hiệu quả, góp phần đạt được các mục tiêu của xây dựng nông thôn mới. 
2. Đối với các cơ quan, đơn vị tham mưu thuộc các tỉnh, thà nh phố trực thuộc Trung ương: 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có các hành vi vi phạ m pháp luật trong năm 2023 và 2024; 
- Hoàn thành có  chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướ ng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 
- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức Phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; 
- Nghiên cứu, kịp thời đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách, các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh, thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương; 
- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới; 
- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của trung ương và địa phương; 
- Không có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 
3. Đối với huyện:  
- Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao hiệu quả, bền vững; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh; 
- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương; là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố; 
- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới ; 
- UBND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không bị kỷ luật và không có cá nhân là lãnh đạo huyện bị kỷ luật trong năm 2023 và 2024 .  
4. Đối với xã: 
- Xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/ nâng thôn mới kiểu mẫu có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Xã có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả nổi trội về các tiêu chí, bao gồm tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, văn hoá, môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số.  
- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 
- UBND xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có cá nhân là lãnh đạo xã bị kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 
5. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế:  
-  Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương; 
- Có liên kết, phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn; 
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước và không vi phạm pháp luật. 
6. Đối với cá nhân: 
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ  khó khăn cho cơ sở ; không vi phạm kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 
- Đối với nông dân, hộ gia đình: Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ , vật chất cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương; sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương;  không vi phạm pháp luật trong năm 2023 và 2024. 
- Đối với Bí thư chi bộ/Trưởng thôn: Tích cực, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong tổ chức cho cộng đồng xây dựng nông thôn mới hiệu quả; không vi phạm kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 
7. Đối với các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới: 
- Đối với mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”: Đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận và tiếp tục duy trì,  là điểm sáng của địa phương. 
- Đối với mô hình “Miền quê đáng sống”: Đã được các kênh sóng của Đài Truyền hình ở Trung ương, truyền hình cấp tỉnh xây dựng phóng sự  và phát sóng  và tiếp tục duy trì, là điểm sáng của địa phương./.

Tác giả: Đặng Lê Thanh Thủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website