Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.

Ngày đăng: 14:02 | 03/06/2024 Lượt xem: 141

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, UBND huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 2845/KH-UBND ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện về thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện Thăng Bình về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2024, UBND huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thăng Bình năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các dự án đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đối tượng hỗ trợ thực hiện dự án: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi toàn huyện. Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo; Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân; cơ sở sản xuất, kinh doanh khác xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo; mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, phụ nữ, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện; Tạo điều kiện thuận lợi để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo.

Nội dung thực hiện: Thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo các dự án với 114 hộ tham gia; trong đó có 33 hộ nghèo, 63 hộ cận nghèo và 18 hộ mới thoát nghèo. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện 2.375 triệu đồng (vốn ngân sách trung ương 1.210 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh: 127 triệu đồng, ngân sách huyện: 111 triệu đồng và huy động đối ứng của người dân: 927 triệu đồng). Trong 111 triệu đồng ngân sách huyện, có 57 triệu đồng bổ sung kinh phí thực hiện dự án năm 2023)./.

 

Tác giả: Đặng Lê Thanh Thủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website