Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo

Ngày đăng: 16:59 | 11/11/2014 Lượt xem: 538

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4703/UBND-VX về việc đẩy mạnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo và thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo.

Theo công văn này, để khắc phục những hạn chế trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo như một số địa phương chưa nắm được nội dung quy trình, đối tượng điều tra, rà soát; quá trình điều tra, rà soát không thu thập và ghi chép đầy đủ thông tin hoặc làm ngược quy trình điều tra và hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo, một số địa phương như chưa nắm được nội dung đối tượng, chính sách khuyến khích thoát nghèo; chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, chưa tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động; xác định, lập danh sách hộ nghèo đăng ký thoát nghèo; lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo đăng ký thoát nghèo ... UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê thành lập các Tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát, phúc tra và thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương. Trường hợp không thực hiện theo quy định thì yêu cầu địa phương đó thực hiện điều tra, rà soát lại, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ban hành Quy định về hồ sơ thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp xã. Hoàn thiện phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý từng nhóm đối tượng. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo với UBND tỉnh. yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh được UBND tỉnh phân công đứng điểm tại các địa phương (Công văn số 07/UBND-VX ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh) chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tiến độ, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Đặc biệt là chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và Chính sách khuyến khích thoát nghèo như  chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chậm triển khai việc điều tra, rà soát thì khẩn trương triển khai và hoàn thành theo đúng tiến độ quy định; tổ chức thẩm định kết quả, trường hợp thấy kết quả chưa phù hợp thì tổ chức phúc tra lại trước khi trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Đối với việc triển khai chính sách khuyến khích thoát nghèo, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn huyện, thành phố theo quy định tại Khoản 10, Điều 2 Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/11/2014./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website