Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2016 -2020
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 35 items in 2 pages
1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
14/2018/NQ-HĐND 19/07/2018 Nghị quyết Quy định một số nội dung mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa ...
71/NQ-CP 31/05/2018 Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
2680/UBND-KTTH 25/05/2018 V/v tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
596/QĐ-TTg 25/05/2018 Sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven ...
1615/QĐ-UBND 23/05/2018 Quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
275/QĐ-TTg 07/03/2018 Phê duyệt danh sách huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
4232/QĐ-UBND 01/12/2017 Về việc quy định định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
1486/LĐTBXH-BTXH 16/10/2017 V/v triển khai thực hiện Tiểu dự án 4 Dự án 1 (Chương trình 30a) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
1487/LĐTBXH-BTXH 16/10/2017 V/v triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
18/2017/TT-BNNPTNT 09/10/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm ...
1406/LĐTBXH-BTXH 02/10/2017 V/v triển khai thực hiện Dự án 4, Truyền thông về giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
1408/LĐTBXH-BTXH 02/10/2017 V/v triển khai thực hiện Dự án 5 (nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
70/NQ-CP 03/08/2017 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
644/STTTT-TTBCXB 25/07/2017 V/v triển khai dự án 4 Dự án Truyền thông về giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017
79/QĐ-BCĐ 17/07/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
2512/QĐ-UBND 13/07/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định, nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu ...
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020