VĂN BẢN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GĐ 2016 -2020
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 61 items in 4 pages
1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng ...
286/SNN&PTNT-CN&TY 21/02/2020 V/v kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương thuộc Chương trình 30a năm 2020 trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền ...
157/SKHĐT/KTN 13/02/2020 V/v tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
152/QĐ-BCĐCTMTQG 11/02/2020 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
556/UBND-KTTH 07/02/2020 V/v tổng kết, đánh giá thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
412/BKHĐT/TCTT 20/01/2020 V/v tổng kết đánh giá thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
197/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyêt định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2020
1917/LĐTBXH-BTXH 04/11/2019 V/v triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Bắc Trà My
1919/LĐTBXH-BTXH 04/11/2019 V/v triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện Đông Giang và Nông Sơn
6501/UBND-KGVX 30/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Nông Sơn
446/HĐND-VP 25/10/2019 Về triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo vững năm 2019 huyện Nông Sơn
6210/UBND-KGVX 17/10/2019 Về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Bắc Trà My
412 /HĐND-VP 14/10/2019 Về triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo vững năm 2019 huyện Bắc Trà My
6100/UBND-KGVX 11/10/2019 V/v triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 huyện Đông Giang
406 /HĐND-VP 09/10/2019 Về việc triển khai dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo vững năm 2019 huyện Đông Giang
3228/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định về việc bãi bỏ tiết 2, điểm b, khoản 2, mục II, Điều 1, quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh
5929/UBND-KGVX 04/10/2019 Về việc đề nghị thống nhất chế độ hỗ trợ đối với những trường hợp hợp đồng lao động thực hiện công tác giảm nghèo cấp xã của huyện Núi Thành
1609/LĐTBXH-BTXH 24/09/2019 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm và gửi kế hoạch thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm ...
1595/KH-LĐTBXH 23/09/2019 Thực hiện Dự án 5 về Nâng cao năng lực và Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
1596/KH-LĐTBXH 23/09/2019 Thực hiện Hoạt động truyền thông giảm nghèo của Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam