Chi tiết tin tức
Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2014: Giảm từ 1,7 – 2,0% so với năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%.

Theo Quyết định số 80/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2014, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 1,7 – 2,0% so với năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%.

 


Giảm nghèo từ việc đầu tư mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò ở nông thôn là hướng đi phù hợp

 Theo Chương trình công tác của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững như sau: Bộ giao Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở trung ương và địa phương thực hiện tổng hợp theo dõi, đánh giá thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2013; xây dựng, trình phê duyệt Đề án xây dựng mức sống trung bình; Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Quyết định số 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP; Rà soát tổng thể, điều chỉnh và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, nhất là với huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao; chính sách đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo. Giảm dần hỗ trợ trực tiếp, tập trung thực hiện hỗ trợ sản xuất thông qua các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, khuyến nông - lâm - ngư; tăng khả năng tiếp cận và bảo đảm mức sống tối thiểu về dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin, trợ giúp pháp lý. Rà soát, bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn, nhất là về lương thực, phát triển chăn nuôi và trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo; Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch năm 2014: Dự án 1: Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2015). Theo dõi, giám sát sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo quy định; Công bố chính thức kết quả rà soát hộ nghèo năm 2013; tổ chức rà soát hộ nghèo năm 2014 chú ý rà soát, phân loại các nguyên nhân nghèo theo các nhóm hộ để có các chính sách trợ giúp phù hợp, đồng thời phân công, giao nhiệm vụ, kêu gọi sự trợ giúp từ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân đối với hộ nghèo; tạo phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, thoát nghèo vươn lên khá giả trong các cộng đồng dân cư./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 19/02/2014 .Lượt xem: 805 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 26/12/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1609/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030
Phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020”
Quy định lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên
Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo qui hoạch
Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới được 398 ở phòng tránh bão lụt

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video